За FoxLaser

FoxLaser е вашият доверен партньор за лазерно рязане, щанцоване, листоогъване, заваряване и довършителни дейности, прахово боядисване на детайли и изделия от листови и профилни метали и неметали.
Натрупаният повече от 20 години опит, изпълнен с разнообразни предизвикателства и сложни задачи, благодарение на клиентите ни от различни индустрии – агротехника, производство на игрални автомати, електроника, ни дават самочувствието, че можем да се справим с всеки проект и специфични изисквания.
Разчитаме на висококвалифициран екип, специализиран в работата с висококачествени машини за лазерно рязане, щанцоване, листоогъване и прахово боядисване, който непрекъснато следи за качеството на изработените детайли с цел максимално намаляване на сгрешена продукция.
Качеството на нашите изделия, удовлетворението на клиентите и постоянното ни усъвършенстване като специалисти, са основните цели на FoxLaser.
Основните ни услуги са: 

 • 2D лазерно рязане на листов материал
 • 3D Лазерно рязане на тръби и профили
 • Щанцоване
 • Листоогъване (абкант)
 • Заваряване
 • Прахово боядисване на профили и детайли
Вижте още за нашите услуги

 

Гордеем с множеството сертификати, доказателство за качество в сферата на металообработването с лазер и работа с други ЦПУ машини.
От 2016 г. сме сертифицирани по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а от 2018г. притежаваме заваръчен сертификат EN ISO 3834-2 от TÜV NORD България и сме сертифицирани по EN ISO 45001:2018 от ÖHMI AG.
В началото на 2019г. приключи сертифицирането на FoxLaser за енергийна ефективност по EN ISO 50001:2011.
Днес FoxLaser е достоен партньор на български и европейски компании, търсещи надеждни и коректни партньори в областта на листообработката на метали, лазерното рязане, щанцоване, поставянето на крепежни елементи и праховото боядисване.
Без съмнение, добрата работа и високите резултати правят впечатление дори извън границите на България.

 

Свържете се с нас

 

 

 

 

Обявление

Програма за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Проект BG-RRP-3.004- 1078-C01, Технологична модернизация в предприятието, финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по чл. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г.


Описание на предмета на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. ЦПУ- Серво-електрическа щанц преса.

Дата на публикуване: 08.09.2023 г.

Срок за подаване на оферти: 14.09.2023 г.

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокс Лазер ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО. За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на договор по „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 21.09.2022г. ФОКС ЛАЗЕР ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-6.002-0440-C01 по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. 

Срокът на договора за БФП е от 21.09.2022г. до 21.07.2023г. 

Общият бюджет на проекта е на стойност 263 835.00 лева, като финансовият принос на Европейския фонд за регионално развитие е 131 917.50 лева 

Проект BG16RFOP002-6.002-0440, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

 

 

Сключен договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 27.01.2021 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи АДПБФП №: BG16RFOP002-2.077-0342. Проект и главна цел: 
“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Срокът за изпълнение: 3 месеца. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране.

 

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

На 07.02.2019г. и 14.02.2019г. в сградата на „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД (кв. Модерно предградие, ул. 3019 №1)
се проведоха информационни дни за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0806-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД.
Периодът на реализиране на дейностите е 17.08.2017 – 17.02.2019, а общата му стойност е 4 214 895.45 лв., от които 1 270 153.64 лв. европейско и 224 144.77 лв. национално съфинансиране. 

На събитията беше представена информация за общата и специфичните цели на проекта,

както и за реализираните дейности:

 • Извършване на енергиен одит;
 • Придобиване на CNC Серво-електрическа револверна щанц преса;
 • Придобиване на Файбър система за лазерно рязане;
 • Придобиване на Абкант преса (серво – електрическа – хидравлична);
 • Придобиване на Линия за прахово боядисване;
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
 • Дейност по визуализация и публичност;


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

 

 

 

 

ПОКАНА

Програма за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Проект BG-RRP-3.004- 1078-C01, Технологична модернизация в предприятието, финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).   Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по чл. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г.
  Описание на предмета на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. ЦПУ- Серво-електрическа щанц преса.   Дата на публикуване: 08.09.2023 г. 
Срок за подаване на оферти: 14.09.2023 г. 
Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокс Лазер ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО.   За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук. 

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, реализираните дейности и очакваните резултати. Всеки заинтересован участник в събитието
ще има възможността да види закупените със средства от проекта:

 • Серво-електрическа револверна щанц-преса
 • Серво – електрическа - хидравлична Абкант преса

Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

За регистрация и допълнителна информация: имейл info@foxlaser.com или тел.: +359 2 906 88 90

 

 

 

 

ПОКАНА

На 14.02.2019г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13.00 ч. в сградата на „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД
(кв. Модерно предградие, ул. 3019 №1, хале 17) ще се проведе информационен ден за представяне на проект  „Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.
Бенефициент е „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД. Общата стойност на проекта е 4 214 895.45 лв.,
от които 1 270 153.64 лв. европейско и 224 144.77 лв. национално съфинансиране. 

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, реализираните дейности и очакваните резултати. Всеки заинтересован участник в събитието
ще има възможността да види закупените със средства от проекта:

 • Файбър система за лазерно рязане  
 • Линия за прахово боядисване

Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

За регистрация и допълнителна информация: имейл info@foxlaser.com или тел.: +359 2 906 88 90

 

 

 

 

 

Договор за повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер” ЕООД

На 17.08.2017 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0806-C01, за безвъзмездна финансова помощ, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3: „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката”
на Оперативната програма.

Наименование на проекта: “Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД”

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 17.08.2017 г.
и приключва на 16.02.2019 г.

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА

 

 

 

 

 

 

Договор по ОПРЧР за 347 503 лева подписа Фокс Лазер ЕООД

Договор за 347 503 лева, които 295 377,55лв от ЕСФ и 52 125,15 лв. национално финансиране,
подписа Фокс Лазер ЕООД на 23.08.2017 година. Договорът се осъществява по схема BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА
 

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0944-C01

„Добри и безопасни условия на труд във Фокс Лазер ЕООД“
 Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

Описание на предмета на процедурата:

Доставка по осигуряване на средства за колективна защита – закупуване на специализирани производствени ДМА за подобряване на условията на труд по шест обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на канални охлаждащи производствени климатици – 7 бр.,
съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 2: Доставка на климатична сплит система – 4 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 3: Доставка на смукателен вентилатор, предназначен за вентилация и климатизация на промишлени сгради – 1 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 4: Доставка на въздушен миксер – 5 бр., съгласно Техническа спецификация
на Възложителя;

Обособена позиция 5: Доставка на мобилен индустриален филтърен аспиратор – 2 бр.,
съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 6: Доставка на мобилен индустриален филтърен аспиратор с искроуловител – 1 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 19.02.2018 г.
Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0944-C01

„Добри и безопасни условия на труд във Фокс Лазер ЕООД“
Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

Описание на предмета на процедурата:

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно Техническа спецификация на Възложителя

Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 25.05.2018 г.

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ПО ПРОЕКТ: BG16RFOP002-3.001-0806-C01

„Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД
Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

Описание на предмета на процедурата:

Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1: Доставка на CNC Серво-електрическа револверна щанц преса

ОП 2: Доставка на Файбър система за лазерно рязане

ОП 3: Доставка на Абкант преса (серво – електрическа – хидравлична)

ОП 4: Доставка на Линия за прахово боядисване

Дата на публикуване: 29.05.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 05.06.2018 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.