За FoxLaser

FoxLaser предлага комплексни решения и качество без компромис, в обработката на листов и профилиран материал от метали и неметали.

Имаме богат опит и експертиза в областта, натрупан благодарение на разнообразните предизвикателства и сложни задачи от страна на клиентите ни, на които сме отговорили
през годините. 

Вярваме в силата на екипа и инвестираме в неговото обучение. Разчитаме на най-съвременни машини и технологии, за да гарантираме бързина и високо ниво на свършената работа. 

Качеството на нашата продукция, удовлетворението на клиентите и постоянното ни усъвършенстване като специалисти, са нашите основни цели. 

От декември 2013 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от TUV NORD CERT GmbH.

От 2016 г. сме сертифицирани по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а от 2018г. притежаваме заваръчен сертификат ISO 3834-2 + EN 1090 от UV NORD CERT GmbH и сме сертифицирани по OHSAS 18001:2007
от ÖHMI AG.

В началото на 2019г. приключи сертифицирането на FoxLaser за енергийна ефективност по EN ISO 50001:2011.

Днес FoxLaser е достоен партньор на Европейски компании, търсещи надеждни и коректни партньори
в областта на листообработката на метали, както и фирми от България с постоянен износ на продукция в Европа и по света.

Без съмнение, добрата работа и високите резултати правят впечатление дори извън границите
на България. 

Свържете се с нас

 

 

 

 

 

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

На 07.02.2019г. и 14.02.2019г. в сградата на „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД (кв. Модерно предградие, ул. 3019 №1)
се проведоха информационни дни за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0806-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД.
Периодът на реализиране на дейностите е 17.08.2017 – 17.02.2019, а общата му стойност е 4 214 895.45 лв., от които 1 270 153.64 лв. европейско и 224 144.77 лв. национално съфинансиране. 

На събитията беше представена информация за общата и специфичните цели на проекта,

както и за реализираните дейности:

 • Извършване на енергиен одит;
 • Придобиване на CNC Серво-електрическа револверна щанц преса;
 • Придобиване на Файбър система за лазерно рязане;
 • Придобиване на Абкант преса (серво – електрическа – хидравлична);
 • Придобиване на Линия за прахово боядисване;
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
 • Дейност по визуализация и публичност;


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

 

 

 

 

ПОКАНА

На 07.02.2019г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13.00 ч. в сградата на „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД
(кв. Модерно предградие, ул. 3019 №1, хале 17) ще се проведе информационен ден за представяне на проект
„Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.
Бенефициент е „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД. Общата стойност на проекта е 4 214 895.45 лв.,
от които 1 270 153.64 лв. европейско и 224 144.77 лв. национално съфинансиране. 

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, реализираните дейности и очакваните резултати. Всеки заинтересован участник в събитието
ще има възможността да види закупените със средства от проекта:

 • Серво-електрическа револверна щанц-преса
 • Серво – електрическа - хидравлична Абкант преса

Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

За регистрация и допълнителна информация: имейл info@foxlaser.com или тел.: +359 2 906 88 90

 

 

 

 

ПОКАНА

На 14.02.2019г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13.00 ч. в сградата на „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД
(кв. Модерно предградие, ул. 3019 №1, хале 17) ще се проведе информационен ден за представяне на проект  „Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.
Бенефициент е „ФОКС ЛАЗЕР“ ЕООД. Общата стойност на проекта е 4 214 895.45 лв.,
от които 1 270 153.64 лв. европейско и 224 144.77 лв. национално съфинансиране. 

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, реализираните дейности и очакваните резултати. Всеки заинтересован участник в събитието
ще има възможността да види закупените със средства от проекта:

 • Файбър система за лазерно рязане  
 • Линия за прахово боядисване

Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

За регистрация и допълнителна информация: имейл info@foxlaser.com или тел.: +359 2 906 88 90

 

 

 

 

 

Договор за повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер” ЕООД

На 17.08.2017 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0806-C01, за безвъзмездна финансова помощ, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3: „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката”
на Оперативната програма.

Наименование на проекта: “Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД”

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 17.08.2017 г.
и приключва на 16.02.2019 г.

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА

 

 

 

 

 

 

Договор по ОПРЧР за 347 503 лева подписа Фокс Лазер ЕООД

Договор за 347 503 лева, които 295 377,55лв от ЕСФ и 52 125,15 лв. национално финансиране,
подписа Фокс Лазер ЕООД на 23.08.2017 година. Договорът се осъществява по схема BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА
 

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0944-C01

„Добри и безопасни условия на труд във Фокс Лазер ЕООД“
 Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

Описание на предмета на процедурата:

Доставка по осигуряване на средства за колективна защита – закупуване на специализирани производствени ДМА за подобряване на условията на труд по шест обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на канални охлаждащи производствени климатици – 7 бр.,
съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 2: Доставка на климатична сплит система – 4 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 3: Доставка на смукателен вентилатор, предназначен за вентилация и климатизация на промишлени сгради – 1 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 4: Доставка на въздушен миксер – 5 бр., съгласно Техническа спецификация
на Възложителя;

Обособена позиция 5: Доставка на мобилен индустриален филтърен аспиратор – 2 бр.,
съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 6: Доставка на мобилен индустриален филтърен аспиратор с искроуловител – 1 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 19.02.2018 г.
Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0944-C01

„Добри и безопасни условия на труд във Фокс Лазер ЕООД“
Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

Описание на предмета на процедурата:

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно Техническа спецификация на Възложителя

Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 25.05.2018 г.

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ПО ПРОЕКТ: BG16RFOP002-3.001-0806-C01

„Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД
Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

Описание на предмета на процедурата:

Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1: Доставка на CNC Серво-електрическа револверна щанц преса

ОП 2: Доставка на Файбър система за лазерно рязане

ОП 3: Доставка на Абкант преса (серво – електрическа – хидравлична)

ОП 4: Доставка на Линия за прахово боядисване

Дата на публикуване: 29.05.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 05.06.2018 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.